A Magyar-Japán Gazdasági Klub (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.mjgk.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a Weboldalon elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelés részleteit.

1) Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő a Magyar-Japán Gazdasági Klub.

2) A Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésre vonatkozó információk

 Az adatkezelés céljai:

A Weboldalra látogató felhasználóknak (a továbbiakban: Felhasználó) lehetőségük van az Adatkezelő (Weboldalon elérhető) e-mail címén keresztül felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel annak érdekében, hogy tájékoztatást kérhessenek az Adatkezelő tevékenyégével, szolgáltatásával kapcsolatban, továbbá jelezhessék tagsági szándékát. Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelésének célja a releváns kommunikáció lefolytatása.

Kezelt adatok köre:

 • Teljes név;
 • E-mail cím; továbbá
 • Azok a további személyes adatok, amelyeket a Felhasználó az üzenetében megad az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 5 évig kezeli, kivéve, ha valamilyen okból (pl. egy kialakult jogvita miatt) szükségessé válik, hogy személyes adatait az Adatkezelő az említettnél hosszabb ideig kezelje. Ez esetben az Adatkezelő külön tájékoztatja Önt a további adatkezelés részleteiről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] — az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot illetve kapcsolatot tartson az Adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődő Felhasználókkal, továbbá kezelje az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételeket.

3) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai és adatfeldolgozói férnek hozzá, akik/amelyek az adott adatkezelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásáért felelősek.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként jár el:

 • Tárhely szolgáltató adatai: Websupport Magyarország Kft.
  • cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • e-mail cím: support@websupport.hu
  • Adatfeldolgozás célja: A Weboldal működéséhez szükséges tárhely biztosítása, Weboldal üzemeltetése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldöző szerveknek, hatóságoknak, bíróságoknak, vagy más harmadik feleknek, amennyiben azt jogszabály az Adatkezelő számára kötelezővé teszi.

Az Adatkezelő a vele közölt személyes adatokat nem osztja meg más vállalkozásokkal és szervezetekkel. Ha az Adatkezelő mégis meg szeretné osztani az Ön személyes adatait ilyen felekkel, akkor azt csak az Ön előzetes és konkrét hozzájárulásával teszi meg.

A Weboldalon található linkek olyan weboldalakra is mutathatnak, amelyek tekintetében nem az Adatkezelő minősül adatkezelőnek — az ilyen weboldalakra vonatkozóan nem az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója irányadó. Javasoljuk, hogy minden esetben olvassa el a külső weboldalakra vonatkozó adatkezelési tájékoztatókat.

4) A Felhasználó jogai

Az adatkezelés során a Felhasználónak joga van

 • tájékoztatást kérni arról, hogy az Adatkezelő kezel-e a Felhasználóval összefüggésbe hozható személyes adatokat, és ha igen, akkor melyek ezek az adatok, illetve mik az adatkezelés körülményei; ezekről az adatokról a Felhasználó másolatot is kérhet az Adatkezelőtől (hozzáférési jog),
 • a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatának kiegészítését kérni, melynek indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz az Adatkezelő (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmezni a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok törlését [törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)],
 • kérelmezni a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá
 • Amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó gyakorolja ezen jogát és nincs olyan kényszerítő erejű jogos okunk az adatkezelésre, amely elsőbbséget élvez a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, az Adatkezelő megszünteti a vonatkozó adatkezelési műveleteket (tiltakozáshoz való jog).

A Felhasználó ezen jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép az Adatkezelővel az 1. pontban megadott elérhetőségen.

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ("NAIH") fordulhat panasszal

A Felhasználó jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha megítélése szerint a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény VI. fejezete tartalmazza.

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő adatkezelése megsértette a Felhasználó jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben. A perben főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el, de az eljárást (választása szerint) a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság előtt is megindíthatja.

Panaszainak hatékony orvoslása érdekében, kérjük, hogy azokkal először hozzánk forduljon. Ennek érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba az mjgk.bp@gmail.com e-mail címre vagy a fent jelzett székhelyünk címére megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy "Adatvédelmi megkeresés".

5) Adatbiztonság

Az Adatkezelő hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Az Adatkezelő időről időre módosíthatja a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy összhangban legyen az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek, valamint a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásával.

Budapest, 2023.10.11.