Magyar-Japán Gazdasági Klub Alapszabálya 2022. decemberében megváltozott!

Magyar-Japán Gazdasági Klub Alapszabálya 2022. decemberében megváltozott!

Az alábbi "régi alapszabály" hatályát veszítette, már csak tájékoztató jellegű.

Azzal a szándékkal, hogy együttes fellépésükkel elősegítsék a magyar-japán gazdasági kapcsolatok fejlesztését, jelen Alapszabályt aláíró tagok 

Magyar-Japán Gazdasági Klubot alapítanak. 

 1. Általános rendelkezések 
 2. A Magyar-Japán Gazdasági Klub az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv alapján működő társadalmi szervezet, jogi személy, amely gazdasági, érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési feladatokat lát el a magyar-japán nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén. Az egyesület tevékenysége harmadik országokra is kiterjed. 2. A Klub neve magyarul: Magyar-Japán Gazdasági Klub 3. A Klub neve angolul: Hungary-Japan Economic Club 4. A magyar elnevezés rövidített változata: M.J.G.K. 5. Az angol elnevezés rövidített változata: H.J.E.C. 6. A Klub székhelye: 1112 Budapest, Brassó utca 26/a. 7. A Klubot az alapítók határozatlan időre hozták létre. 
 3. A Klub célja és feladatai 
 4. A Klub célja, hogy összefogja a vállalkozókat, és bármilyen jogi 

formában létrehozott társaságokat, /ideértve a szövetkezeteket és állami vállalatokat is/ fejlessze a nemzetközi kapcsolatrendszerüket, és elősegítse az információk kölcsönös áramlását. 2. Ezen céloknak megfelelően 

- a Klub rendeltetése a kétoldalú kereskedelmi forgalom növekedésének támogatása, különös tekintettel a magyar exportra, a magyar és japán cégeknek a magyar privatizációs folyamatba való bevonásának ösztönzése;

- A japán üzleti és kereskedelmi szokások, hagyományok megismertetése és elterjesztése Magyarországon;

- Hatékony közreműködés a magyar cégek közvetlen gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak előmozdítására, a japán cégek nyugat- európai közvetítő cégeinek kikapcsolása érdekében;

- Aktuális gazdasági és piaci információk biztosítása a japán kereskedelemfejlesztő szervezetek /JETRO, ROTOBO/ számítógépes adatbázisához való csatlakozás révén;

- Piackutatás, piaci tanulmányok elkészítésében való közreműködés, ágazati vagy konkrét igény esetén egye témakörökre vonatkozottan is;

- Kereskedelemtechnikai adatszolgáltatás és tanácsadás, a japán piacon szükséges okmányok gyűjteményének kezelése, konkrét esetben okmányok beszerzése, illetve biztosítása;

- Üzletemberek, delegációk fogadásának, tagvállalatok kiutazásának előkészítése, programok szervezése, a fogadókészség felmérése és biztosítása;

- Kiállítások, vásárok figyelemmel kisérése, a részvételi igények felmérése és koordinálása;

- Szemináriumok szervezése, lebonyolítása, fordítás, tolmácsolás megszervezése, illetve közvetítése;

- A japán kormány és intézményei által támogatott oktatási és továbbképzési programokhoz való kapcsolódás és az ezeken való magyar részvétel megszervezése;

- Japán tárgyú kiadványok beszerzése, terjesztése, kiadványok megjelentetése - A hazai és a külföldi sajtó tájékoztatása a Klub tevékenységéről, igény és aktualitás szerint az egyes tagokról is;

- A Klub képviseli a tagok érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást;

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a világban zajló gazdasági folyamatokat – különös tekintettel a magyar és a japán vonatkozásokra –és ezek alapján kereskedelmi és befektetési tanácsokat ad tagjainak, és külön meghatározott esetekben a harmadik személyeknek is. 

III. A Klub tevékenységi körei 

5161 Belkereskedelmi ügynöki és szaktanácsadási tevékenység 5171 Utazási szolgáltatás 5211 Áruk műszaki szellemi termékek és szolgáltatások külkereskedelme 5213 Külkereskedelmi képviselet és ügynöki tevékenység 7112 Gépi adatfeldolgozás 

 1. A Klub tagsága, a tagok jogai és kötelességei 
 2. Tagok lehetnek a/ alapító tagok b/ rendes tagok c/ tiszteletbeli tagok
 3. A Klub alapító tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, 

bármely Magyarországon, vagy külföldön székhellyel rendelkező jogi- vagy nem jogi személy, aki/amely a jelen Alapszabályt aláírja, vagy a Klub megalakítását követő 90 napon belül ehhez csatlakozik és a jelen Alapszabályban foglaltakat magára kötelezőnek fogadja el és a tagdíj fizetését vállalja. Az alapító tagok hivatalos okmányaikon alapító tagságuk tényét feltüntethetik.

 

 1. A Klub rendes tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, valamint bármely Magyarországon, vagy külföldön székhellyel rendelkező jogi- vagy nem jogi személy, aki/amely a jelen Alapszabályt aláírja, vagy a Klub megalakítását követő 90 napon túl csatlakozik a Klubhoz, és aki a jelen Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj megfizetését vállalja. 

 

 1. A Klub tiszteletbeli tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, 

akit az évi rendes közgyűlésen a tagság erre a tisztre megválaszt, és aki csatlakozik jelen Alapszabályhoz. 5. A Klub tagjainak sorába való belépés az alapításkor alapító nyilatkozattal, ezt követően az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik arról, hogy az egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíj megfizetését vállalja. 6. A tagok az egyesület közgyűlése által meghatározott tagdíjat fizetnek, 

kivéve a tiszteletbeli tagokat.

 

A tagok jogai 

 

 1. A Klub tagjai jogaikat személyesen vagy képviselők útján gyakorolják.

 

 1. A Klub Tagjai jogosultak 

- A Klub Közgyűlésén részt venni, szavazni, amennyiben a tagdíjat befizették; - Megválasztás esetén a Klub testületeiben tisztséget viselni; - A Közgyűlés és az Elnökség összehívását kezdeményezni; - A Közgyűléshez és az Elnökséghez javaslatokat benyújtani; - Az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, valamint – szavazati joggal – a határozatok és ajánlások meghozatalában részt venni; - Az Elnökség tagjainak visszahívását kezdeményezni; - A Klub szolgáltatásait igénybe venni; - A Klub tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni; - A tiszteletbeli tagok a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt szavazati jog nélkül.

 

A tagok kötelességei 

- A Klub céljait támogatni, és munkájában részt venni; - A Klub alapszabályát betartani, és a döntéseiknél a Klub határozatait, ajánlásait figyelembe venni; - A Klub munkájához szükséges – az üzleti titok fogalma alá nem eső – információkat rendelkezésre bocsátani; - A Klub üzleti titkait megőrizni; - Tevékenységükben a Klub többi tagjainak érdekeit szem előtt tartva az együttműködés szellemét erősíteni, különös tekintettel a magyar-japán kapcsolatokra; - Az etikai normákat betartani; - Az éves tagdíjat befizetni. 

 1. A tagsági viszony megszűnése 

A tagság megszűnik: 

 1. A tag halálával, jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;
 2. Ha a tagdíj fizetési kötelezettségének a tag hat hónapon keresztül nem tesz eleget;
 3. Kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább hat hónappal a naptári év vége előtt írásban bejelenti; 
 4. Kizárással, ha a tagot a Közgyűlés a tagok sorából kizárja, mert a Klub 

érdekeit a tag tevékenysége veszélyezteti, vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi; 5. A Bíróság által jogerősen megállapított csőd esetén; 6. Magánszemély esetében jogerős büntetőbírósági ítélet esetén. 

 1. A Klub szervezete 

A Klub szervei: - Közgyűlés 

- Elnökség - Titkárság

 1. A Klub legfelső szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
 2. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
 3. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. Össze kell hívni akkor is, ha azt 

a Bíróság elrendeli, vagy azt a tagok kétharmada – az ok megjelölésével – kívánja.

 1. A tagoknak a Közgyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban kell 

megküldeni oly módon, hogy azt legalább tizennégy nappal a Közgyűlés előtt kézhez vegyék.

 1. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés napirendjén szerepelnek. A közgyűlésen megjelent Tagok kétharmados többségének indítványára a Közgyűlés napján is fel lehet venni új napi rendi pontokat.
 2. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
 3. A Közgyűlés akkor is határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet.
 4. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű többséggel hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 5. A képviselt szavazatok minősített (2/3-os) többsége szükséges: - Az alapszabály módosításához, - Más, az egyesületi jog alapján álló szervezethez való csatlakozáshoz, - A Klub megszüntetéséhez, - A tag kizárásához, - Mindazon kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve az egyesület Közgyűlése 2/3-os többségű szavazati arányt tart kívánatosnak.
 6. A tagoknak joguk van levélbeni szavazással dönteni a napirenden szereplő kérdésekről. A szavazat akkor tekintendő érvényesnek, ha azt az Elnökség az ülés megkezdése előtt kézhez vette.
 7. A tagoknak joguk van esetenként írásban átruházni szavazati jogaikat a Klub más – a Közgyűlésen jelenlévő – tagjára. Egy meghatalmazott legfeljebb három meghatalmazást fogadhat el.
 8. Amennyiben a határozathozatalhoz szükséges létszám nincs meg, az elnök azonnal új Közgyűlést hív össze, 15 napon belüli időpontra. Az így összehívott közgyűlés határozatai érvényesek az új közgyűlésen megjelenő tagok számára tekintet nélkül. 
 9. A távollevőket írásban kell értesíteni az új Közgyűlés időpontjáról és helyéről. 14. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- A Klub Alapszabályának megállapítása, módosítása, rendkívüli közgyűlés keretében

- Az éves költségvetés meghatározása, és a mérleg elfogadása,

- A titkárság jelentésének elfogadása,

- A tiszteletbeli tagok intézményének meghatározása és a tiszteletbeli tagok megválasztása,

- A Klub más társadalmi szervezettel való egyesüléséről hozott döntés, rendkívüli közgyűlés keretében,

- A Klub feloszlatása, megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatal, rendkívüli közgyűlés keretében,

- Az Elnökség megválasztása,

- Az Elnökség által megállapított tagdíj mértékének jóváhagyása,

- Tag kizárása.

 

Elnökség

 1. Az Elnökség a Klub irányító testülete a Közgyűlések közötti időben.
 2. Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott 9 főből áll, akik legfeljebb 

egy alkalommal választhatók újra.

 1. Az Elnökség tagjai egymás között elnököt és két alelnököt választanak és 

felosztják egymás között a főbb feladatcsoportokat. Az Elnökség nevezi ki a Titkárság vezetőjét.

 1. Az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. Az 

Elnökség jogosult tiszteletbeli elnököt is választani.

 1. A tiszteletbeli elnök meghívást kap az Elnökség üléseire, és azon 

tanácskozási joggal vesz részt.

 1. Az Elnökség teljes üléseket tart. Szükség szerint, de legalább 

negyedévenként egyszer ülésezik. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

 1. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a teljes ülésen tagjainak legalább 50%-a jelen van. Határozatait a képviselt szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza, egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásához és módosításához, az elnök és az alelnökök megválasztásához és visszahívásához, valamint minden olyan esetben, amikor az Elnökség minősített többségi szavazást ír elő.
 2. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy 

a Közgyűlés nem adott kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe.

 1. Az Elnökség feladatai: 

- Irányítja a Klub tevékenységét,

- A Közgyűlés két ülése között annak jogait gyakorolja a VI. 14. pont alatt írtak kivételével,

- Ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,

- Jóváhagyja a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát,

- Irányítja és felügyeli a Klub gazdálkodását,

- Jóváhagyja az éves munkatervet.

 1. Az egyesület elnökének feladatai: 

- Az Elnökség üléseinek összehívása, a napirend meghatározása, 

- A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak kimondása, regisztrálása, - A munkáltatói jogok gyakorlása,

- A Klub képviselete harmadik személyek előtt,

- Mindazon feladatok ellátása, amellyel a Közgyűlés, vagy az Elnökség megbízta.

 1. A Klub Titkársága 

- A Klub feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel rendelkezik, amelynek vezetője az igazgató,

- Az ügyintéző szervnek a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt ügyrendjét az Elnökség fogadja el, és hagyja jóvá. 

VII. A Klub gazdálkodása 

 1. A Klub tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozói tevékenységet is folytathat.
 2. A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén 

túl a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

 1. Az éves tagdíjat a tag belépésének jóváhagyásától számított 30 napon belül kell befizetnie. A tagdíj egy összegben egy teljes évre fizetendő. 

VIII. A Klub megszűnése 

 1. A Klub megszűnik 

- A közgyűlés által kimondott feloszlással,

- Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,

- Feloszlással,

-Tevékenysége megszűnésének megállapításával.

 1. A Klub megszűnését kimondó közgyűlési határozatnak rendelkeznie kell a Klub vagyonának felosztásáról is. Ebben a körben a tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó vagyont fel kell osztani olyan társaságok között, amelyeknek a Klubbal azonos céljaik vannak. 
 2. Záró rendelkezések 
 3. A Klub felett a Fővárosi Ügyészség, mint Cégbíróság gyakorolja a törvényességi felügyeletet.
 4. A Klub bármely tagja a Klub valamely szerve törvénysértő határozatának 

megtámadása iránt indított perben a Fővárosi Bíróságnak van kizárólagos hatásköre.

 1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. A jelen Alapszabályt a Közgyűlés az 1991. március 18-i ülésén 3. számú határozatával hagyta jóvá.